OSP Grudza

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudzy jest:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
  6. działania na rzecz ochrony środowiska.
  7. podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.
  8. aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego.
  9. odbudowa lub remont obiektów użyteczności publicznej , obiektów i urządzeń         Sportowych i atrakcji turystycznych.
  10. pozyskiwanie innych środków finansowania oraz opracowywanie i realizacja         Programów pomocowych oraz projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej

obe

Comments are closed.